Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Privacybeleid

Dit privacy beleid heeft als doel u transparant mee te delen welke persoonsgegevens wij gebruiken en waarom dit noodzakelijk is.

Uw goedkeuring en transparantie zijn de basis van alles

De verwerkingen van uw gegevens is steeds gebaseerd op een gronden van wettelijke verplichting, legale gronden en/of uw specifieke toestemming.

Wettelijke verplichtingen of legale gronden betreffen bijvoorbeeld het doorkrijgen van gegevens van een overheid.

Voor al het overige geeft u een specifieke toestemming. Wij als Algemene Centrale kiezen hierbij voor een transparante en uiterst eenvoudige formule waarbij u kan kiezen waarvoor u uw toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens geeft.

Als vakbondslid kan u bijvoorbeeld opteren om geen nieuwsbrieven te ontvangen. Het kan ook zijn dat u "militant" bent, een afgevaardigde of gepensioneerde werker, een sollicitant of geïnteresseerde. Mogelijks neemt u deel aan onze acties, geeft u opleidingen of zetelt u in diverse raden en overlegorganen of bent u gast of bezoeker op onze congressen en vergaderingen.

In welke hoedanigheid ook, zullen wij zorgen voor een maximale transparantie. Wij bezorgen u waar nodig de juiste toestemmingsdocumenten samen met afdoende, duidelijke informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke gegevens hebben wij over u?

Hierbij vindt u een opsomming van de mogelijk gebruikte persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Lidmaatschapsstatus,
 • Achternaam, Voornaam, Geboortedatum, Geboorteplaats, Geslacht, Nationaliteit, Woonplaats (Adres, Postcode, Plaats),
 • E-mailadres, Vaste telefoonnummer, Mobiele telefoonnummer, Rijksregisternummer, IP-adressen, Cookie-gerelateerde informatie,
 • Btw-nummer, Ondernemingsnummer, Bedrijfsnaam, Bankrekening, IBAN-rekeningnummer, SWIFT-verwijzingen, SEPA-verwijzingen,
 • Professionele/ educatieve informatie, Loopbaan, Baan en werkgelegenheid, Curriculum Vitae, Evaluaties, sancties in werkverband, Interne sancties informatie, Training en opleiding, Eetgewoontes (voor lunches tijdens opleidingen), Onderwijs, opleiding,
 • Sociale Media Profiel gerelateerde informatie, Foto, Sociale media “posts” en commentaren,
 • Wettelijke uitsluitingsinformatie,
 • Financiële informatie, Verzekering gerelateerde informatie, Debiteur-informatie, Crediteur-informatie, Mandaatinformatie
 • Gezinssamenstelling, Burgerlijke staat, Verblijfplaats,
 • Medische informatie in de brede zin,
 • Lidmaatschappen van professionele organisaties

Welke verwerkingen doen we met uw persoonsgegevens?

Afhankelijk van het doel van de verwerking kan het gaan om de volgende handelingen: verzamelen, vastleggen, invoeren, opslaan, converteren, opmaken, afdrukken, ordenen, bewaren, uitwerken, wijzigen, downloaden/uploaden, gebruiken, bezorgen, doorsturen, verspreiden, ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beschermen, vernietigen, manueel verwerken, machinaal verwerken, opnemen in drukwerk, verwerken in poststukken, opsturen, andere,..

Welke doeleinden dienen deze verwerkingen?

 • Correct lidmaatschapsbeheer in de ruime zin,
 • Beheer en uitvoeren van betalingen zoals premies,
 • Het u opsturen van nieuwsbrieven, nieuws-feeds, informatie, ongeacht het formaat,
 • Gegevensonderzoek en statistische doeleinden in de brede zin,
 • Het aanbieden van downloadbare documenten, en een optimaal gebruiksgemak van onze websites garanderen wanneer u deze bezoekt,
 • Informatie geven en ontvangen over werkloosheidsmateries,
 • Een juiste en unieke identificatie inzake gegevensuitwisseling. Specifiek ook betreffende uitwisselingen met overheden, waar geen andere identificatiemogelijkheid wordt geboden dan het gebruik van het rijksregisternummer.
 • Het aanbieden en u laten deelnemen aan vorming in de brede zin,
 • Opvragen attesten-verzekeringen-hospitalisatie,
 • Syndicale militantenwerking in de brede zin,
 • Inspectie en preventie op de werkvloer,
 • Juridische zaken, wanneer we u kunnen bijstaan of advies geven,
 • Boekhouding (berekening premies),
 • Campagnes,
 • Communicaties,
 • Studiedienst.

Hoelang houden wij uw persoonsgegevens bij?

Hoelang wij uw gegevens bijhouden kan afhangen van het type persoonsgegevens. Steeds is de duurtijd gebaseerd op één of meerdere van onderstaande elementen.

 • De wettelijke verplichtingen die wij moeten nakomen,
 • De duurtijd van uw lidmaatschap
 • De nazorg die wij voor u wensen te kunnen verzekeren, ook al bent u geen lid meer
 • Het u eenvoudig maken als u na een onderbreking toch opnieuw wenst aan te sluiten
 • Uw recht om gegevens te laten wissen
 • Het feit dat we niets langer bijhouden dan wat strikt nodig is, zowel qua duurtijd als qua hoeveelheid gegevens.

Concreet zijn de bewaartermijnen:

 • Uw lidmaatschap: 5 jaar na melding einde lidmaatschap en 10 jaar na laatste SEPA-betaling;
 • Uw syndicale premies: maximaal 10 jaar, tenzij langer is bepaald door de toezichthoudende instantie;
 • Uw juridische dossiers: 5 jaar na het verlopen van de verjaringstermijn van het dossier
 • Uw boekhoudkundige documenten waarin uw persoonsgegevens mogelijks voorkomen: maximaal 10 jaar na afsluiting boekjaar

Worden uw gegevens gedeeld?

Uw persoonsgegevens worden mogelijks verwerkt door onderaannemers (verwerkers) die wij met de hoogste zorg hebben uitgekozen. Met deze onderaannemers hebben wij sluitende overeenkomst afgesloten die beantwoorden aan de wettelijke voorschriften en de beste praktijken ter zake.

Deze informatie-deling is noodzakelijk in het kader van de diverse dienstverleningen die wij u bieden.

Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

Uw persoonsgegevens worden mogelijks gedeeld met volgende onderaannemers of "verwerkers'. Een "verwerker is een externe organisatie aan wij wij instructie hebben gegeven om uw gegevens te verwerken.

 • Andere Centrales van het ABVV
 • Andere vakbondsorganisaties (bijvoorbeeld als u als lid overstapt)
 • Organisaties voor personeelsbeheer            
 • Organisaties m.b.t. preventiebeleid
 • Animatoren
 • Security- en bewakingsbedrijven
 • Drukkerijen
 • Organisaties voor betaalverkeer
 • Mailingplatformen           
 • Medische experts       
 • Schuldbemiddelaars                        
 • Sociale Secretariaten       
 • Surveybedrijven
 • Communicatiebedrijven                 
 • Trainings en vormingsbedrijven
 • Werkgevers  

Uw gegevens worden mogelijks naar andere organisaties gestuurd die mogelijkerwijze zelf optreden als een “verwerkingsverantwoordelijke”.  Dis is bijvoorbeeld omdat deze organisaties zelf een wettelijke opdracht vervullen en/of opereren in een streng gereguleerde wettelijke omgeving.

De Algemene Centrale van het ABVV bekijkt geval per geval elke situatie en ziet steeds toe op een best mogelijke beveiliging van uw persoonsgegevens. Dit door middel van:

 • Contractuele gegevensbeschermingsmodaliteiten met deze organisaties.
 • Bevestiging van afdoende wettelijke regelingen ter zake.

Deze organisaties zijn bijvoorbeeld:

 • Het Interprofessionele ABVV
 • Advocaten en juristen
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Banken
 • Federale Overheidsdiensten
 • Fondsen voor bestaanszekerheid  
 • Sectorale fondsen
 • Ziekenfondsen
 • OCMW's                            
 • RVA

Wij hanteren strikte regels, daar mag u op rekenen

Wij streven een optimaal beveiligingsniveau na en engageren ons tot de volgende strikte regels:

 • Al uw verwerkingen zijn op een wettelijk voorgeschreven basis gedocumenteerd en u kan hier steeds inzage in hebben.
 • Er is steeds een gegronde reden tot verwerking van persoonsgegevens.
 • We vermelden u steeds transparant welke de verwerkingen zijn en waarvoor ze dienen.
 • We verrichten geen andere dan de opgesomde verwerkingen.
 • De doelstelling van elke verwerking is steeds duidelijk.
 • We gebruiken niet meer persoonsgegevens dan nodig voor de bedoelde verwerkingen.
 • We zorgen steeds voor accurate en beschikbare persoonsgegevens.
 • We houden persoonsgegevens bij volgens strikt omschreven regels.
 • We hanteren voor onszelf alsook voor elke verwerker strikte regels aangaande technische en organisatorische maatregelen, teneinde uw persoonsgegevens steeds veilig te houden.
 • U kan steeds vragen stellen en uw rechten op inzage e.d. uitvoeren.
 • We hanteren volledige openheid naar toezichthouders.
 • Anomalieën melden wij steeds aan de toezichthouder.

Wij voorzien een sterke beveiliging, daar mag u op rekenen

We nodigen u uit de rubriek “technische maatregelen” te lezen indien u meer informatie wenst over de technische en organisatorische maatregelen die wij voorzien teneinde uw persoonsgegevens op de meest veilige wijze te behandelen.

U hebt rechten!

Wij hanteren maximale transparantie en bieden u de mogelijkheid ons al uw vragen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens te kunnen stellen.

Bovendien, biedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming een brede waaier aan rechten, die u bij ons probleemloos kan uitoefenen. Zo kan u kan te allen tijde toegang krijgen tot uw gegevens, u kan deze laten corrigeren, schrappen, zich verzetten tegen verwerkingen alsook heeft u het recht om het gebruik van uw gegevens te beperken.

Bezoek de speciaal voorziene paragraaf “Heeft u vragen?” en stel ons via onze adresgegevens elke vraag de u zou hebben aangaande de behandeling en verwerking van uw persoonsgegevens.

Wat zijn “Cookies” alweer?

Teneinde u een goede gebruikerservaring te waarborgen wanneer u onze websites bezoekt is het noodzakelijk voor ons dat wij zogenaamde “Cookies” gebruiken.  Deze zijn kleine “programma’s” die opgeladen zijn op onze websites.

Ook hier verwerken wij mogelijk een persoonsgegeven, namelijk het IP-adres van de computer waarvan u ons bezoekt. Daarom hebben wij uw toestemming nodig, deze geeft u op de website zelf. 

Wij verwijzen naar de afzonderlijke sectie over Cookies, waar u alle nodige informatie kan vinden over het gebruik van cookies. 

Uw contactmogelijkheden aangaande gegevensbescherming

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, uw inzagerecht wilt gebruiken, bezwaar aantekenen tegen de opgeslagen gegevens voor verdere verwerkingen of uw gegevens wilt wissen, wijzigen of overdragen, kunt u contact met ons opnemen:

ACCG Data Protection Officer
Hoogstraat 26-28, 1000 Brussel

privacy@accg.be

U kan eveneens steeds een lokale afdeling raadplegen.

Indien u alsnog niet tevreden bent met onze antwoorden, of indien u van mening bent dat er onregelmatigheden zijn, dan kunt u zich richten tot de gegevensbeschermingsautoriteit voor meer informatie.

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ 

Tot slot

De Algemene Centrale van het ABVV gelegen te Hoogstraat 26-28, 1000 Brussel, is verantwoordelijk voor dit privacy beleid en treedt op als “verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens” die op u betrekking hebben. 

Dit privacy beleid steunt op de Belgische wetten aangaande privacy alsook op de Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG, ook bekend als “GDPR”)

COOKIES

De Algemene Centrale ABVV maakt gebruik van Cookies teneinde u een meer gepersonaliseerde gebruikerservaring te geven wanneer u onze website bezoekt.

Een “Cookie” analyseert en onthoudt uw voorkeuren voor een volgende website bezoek. (bijvoorbeeld wordt uw gebruikerstaal onthouden).

Wat is een cookie? 

Een cookie is een klein tekstbestand die tijdens het surfen op onze website, gedurende een tijd, gegevens bijhoud. Hierdoor hoeft u niet steeds persoonlijke voorkeuren opnieuw aan te passen. Deze cookies worden ook aangemaakt om technische redenen.

Welke cookies gebruikt www.accg.be?

Essentiële cookies/ Functionele cookies

Essentiële cookies zijn noodzakelijk voor de correcte werking van de website.  Bijvoorbeeld zijn toegangen tot uw gebruikersaccount, gevraagde diensten, meteen de juiste webpagina’s misschien niet op efficiënte wijze toegankelijk indien u deze cookies niet toestaat. 

Cookies worden bijgehouden teneinde:

 • Uw taalvoorkeur te onthouden
 • De ondersteuning van cookies door uw computer te kennen
 • Toestemmingen voor het gebruik van cookies
 • Weten of de cookie-pop-up bekeken werd
 • Identificatie van browsersessie en duurtijd van uw website
Statische-analytische cookies

Statische cookies collecteren informatie over uw gebruik van onze website, uw surfgedrag wordt verzameld om navigatieproblemen te achterhalen, evenals welke advertenties, banners, lay-out  effectief zijn. Deze cookies zijn volledig anoniem.

Controle cookie

Deze cookie onthoudt uw toestemming of weigering.  Om onze website optimaal te kunnen blijven gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Wanneer u het gebruik op onze website weigert kan dit gevolgen hebben voor de werking van de website. Geen enkele gegevens/cookie zal geregistreerd worden.

Cookies verwijderen of blokkeren

Uw cookies instellingen kunnen ten alle tijden worden aangepast of verwijderd. In het menu van uw browser onder ‘opties’ of ‘voorkeuren’ kan u wijzigingen opslaan.

Zijn er nog onduidelijkheden?

Bij onduidelijkheden over cookies raden wij u alvast deze website aan http://www.allaboutcookies.org

Hier vind u alle informatie rond cookies, hoe ze te gebruiken, hoe uw voorkeuren te veranderen,…

Uiteraard kan u steeds bij ons terecht voor vragen, ga hiervoor naar de contactpagina en stel ons uw vraag. 

SOCIAAL MEDIABELEID

Wij wensen een moderne vakbond te zijn en daarom gebruiken wij de faciliteiten die geboden worden door de diverse sociale media.

Meer nog, als vakbond zien wij het als onze plicht u te kunnen informeren over trends, gebeurtenissen, acties, evoluties in de arbeidsmarkt alsook u toe te laten als lid om deze informatie te delen met uw netwerk.

Daarom voorzien wij mogelijks “knoppen” op onze websites die u toelaten om bepaalde webpagina’s te beoordelen en/of te delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. De werking van deze “knoppen” is technisch geregeld door de respectieve sociale media bedrijven.

Verder voeren wij een actief sociale-mediabeleid en scannen wij de sociale media af teneinde

 • Informatie over onze vakbond en evoluties in de arbeidsmarkt zo breed mogelijk te delen.
 • Een goed imago van uw vakbond te waarborgen
 • Een zo hoog mogelijke ledenwerving te bekomen

Hierbij hanteren wij steevast het principe dat wij nooit persoonlijke informatie verwerken waarvoor u geen toestemming hebt gegeven.

Wij raden u aan om de diverse privacy verklaringen van de aanbieders van sociale media waarop u bent aangesloten na te lezen. Op deze wijze zal u zicht te krijgen op wat deze sociale media bedrijven door middel van cookies doen met uw (persoons)gegevens.

Het is een feit dat vele van deze sociale media bedrijven zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+ , overzeese (Amerikaanse) bedrijven zijn. Echter, zij zijn evenzeer als uw vakbond onderworpen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de praktijk doen zij dit via verklaringen in hun respectievelijke privacy policy en verwijzen zij naar de principes van de “EU-US Privacy Shield” die zij hebben ondertekend.

Wij zien toe dat dit effectief het geval is, vooraleer wij de diensten van zulk sociale mediabedrijf gebruiken.  Op deze wijze vergewissen wij ons van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

TECHNISCH EN ORGANISATORISCH BELEID

In deze rubriek vermelden wij de technische en organisatorische maatregelen die wij hanteren voor onszelf alsook voor mogelijke verwerkers van uw persoonsgegevens.

 • De beveiliging is gebaseerd op gezonde praktijken inzake informatiebeveiliging waarbij internationaal aanvaarde standaarden zoals ISO/IEC 27001 gelden als leidraad. 
 • Rollen en verantwoordelijkheden inzake informatiebeveiliging zijn gedefinieerd teneinde te garanderen dat alle beveiligingsactiviteiten worden uitgevoerd.
 • Alle vereiste documentatie, zoals beleidsregels, standaarden, procedures en richtlijnen, is aanwezig om de beveiliging te ondersteunen. Die documentatie wordt regelmatig herzien.
 • Teneinde de noodzakelijke technische en andere beveiligingscontroles te identificeren worden juiste prioriteiten bepaald en alleen de efficiëntste en effectieve beveiligingscontroles worden hiervoor geselecteerd en geïmplementeerd. Een risico gebaseerde benadering is hiervoor toegestaan.
 • Medewerkers in de organisatie dienen zich bewust te zijn van het belang van informatiebeveiliging en gegevensbescherming en integreert dit via regelmatige opleidingen en oefeningen.
 • Er is toepassing van toegangscontroles om informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijzigingen of verwijdering, al dan niet opzettelijk veroorzaakt.
 • Er is toepassing van fysieke controles ingevoerd om brand- en diefstalpreventie en toegangscontrole voor onze gebouwen te garanderen.
 • Er is toepassing van cyberbeschermings- en ICT-beveiligingscontroles.
 • Constante toegang tot de persoonsgegevens alsook de constante mogelijkheid om inbreuken te monitoren en te rapporteren zijn technisch/organisatorisch ingebed in de organisatie.
 • De installatie van een business-continuityprogramma geïnstalleerd om de continuïteit te garanderen in geval van storingen of rampen en de bedrijfsprocessen te herstellen is een stekt gepromote maatregel.
 • Bij crisis (fysiek of technisch, ongeacht de aard van de gebeurtenis) blijven de informatiebeveiligingsprincipes van kracht.
 • Het informatiebeveiligingsbeleid en de implementatie ervan worden regelmatig beoordeeld.

ACCG maildisclaimer

www.accg.be

Deze e-mail en de eventuele toegevoegde bestanden kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, en zijn enkel bestemd om te worden gebruikt door de bedoelde bestemmeling(en).

Het gebruik van de inhoud ervan (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de volledige of gedeeltelijke reproductie, mededeling of verspreiding ervan in gelijk welke vorm) door andere personen dan de bedoelde bestemmeling(en) is verboden.

Heb je deze e-mail per vergissing ontvangen, gelieve dan de afzender via telefoon of e-mail te verwittigen, het materiaal van je computer te verwijderen en er geen copies van te maken.

Bedankt voor je medewerking.